Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Myndighet'

Myndighet

En myndighet är ett organ som inrättats av en stat eller en kommun för att fullgöra en eller flera arbetsuppgifter som det ankommer på staten respektive kommunen att sköta. Myndigheten har ofta särskilda, i lag eller annan föreskrift tydligt angivna befogenheter i sina relationer med allmänheten, men är samtidigt underställd den regering eller kommunstyrelse som inrättat den.

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) reglerar förvaltningsmyndigheternas arbete.

En sammanfattning och möjlighet till sökning bland Sveriges myndigheter finns hos Sverige Direkt .

Myndigheter kan vara centrala, regionala (lokala) eller överordnade.Några exempel på centrala statliga myndigheter är Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Sådana myndigheter verkar i hela landet.Vissa myndigheter verkar endast inom en viss region, de benämns oftast regionala myndigheter. Alla regionala myndigheter har en överordnad central myndighet. Exempelvis har Länsstyrelsen i Dalarnas län Regeringen som överordnad myndighet, Polismyndigheten i Skåne län har Rikspolisstyrelsen och Skattemydigheten i Stockholms län har Riksskatteverket som överordnade myndigheter. De nämnda myndigheterna är alla statliga och underställda regeringen samt sorerar under ett visst Departement. Myndigheter kan även vara underställda riksdagen, t.ex. Riksrevisionen och Riksbanken. Vidare kan myndigheter vara kommunala eller i undantagsfall även enskilda.

En ofullständig lista på sveriges myndighetsutövare och vilka de lyder under:

 • Riksdagen
  • Justitieombudsmannen, JO
  • Riksrevisionen
  • Partibidragsnämnden
  • Valprövningsnämnden
  • Riksbanken
  • Riksdagens arvodesnämnd
  • Statsrådsarvodesnämnden
 • Stadsrådsberedningen
  • Valmyndigheten
 • Finansdepartementet
  • AP-fonderna
  • Arbetsgivarverket
  • Bokföringsnämnden
  • Datainspektionen
  • Ekonomiska Rådet
  • Ekonomistyrningsverket
  • Finansinspektionen
  • Fortifikationsverket
  • Insättningsgarantinämnden
  • Kammarkollegiet
  • Konjunkturinstitutet
  • Kronofogdemyndigheten
  • Lotteriinspektionen
  • Länsstyrelserna
  • Nämnden för offentlig upphandling
  • Premiepensionsmyndigheten
  • Riksgäldskontoret
  • Skatteverket
  • Statens bostadskreditnämnd
  • Statens bostadsnämnd
  • Statens fastighetsverk
  • Statens kvalitets- och kompetensråd
  • Statens pensionsverk
  • Statistiska centralbyrån
  • Statskontoret
  • Tullverket
 • Försvarsdepartementet
  • Försvarsmakten (FM)
  • Försvarets materielverk (FMV)
  • Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket) (TPV)
  • Försvarshögskolan (FHS)
  • Försvarets radioanstalt (FRA)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  • Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
  • Kustbevakningen (KBV)
  • Statens räddningsverk (Räddningsverket) (SRV)
  • Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
  • Statens haverikommission (Haverikommissionen) (SHK)
 • Jordbruksdepartementet
  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Djurskyddsmyndigheten
  • Fastighetsmäklarnämnden
  • Fiskeriverket
  • Konsumentverket
  • Livsmedelsekonomiska institutet
  • Livsmedelsverket
  • Statens utsädeskontroll
  • Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Statens växtsortnämnd
  • Styrelsen för samefonden
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Veterinära ansvarsnämnden
 • Justitiedepartemetet
  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
  • Brottsoffermyndigheten (BrOM)
  • Domstolsverket (DV)
  • Ekobrottsmyndigheten (EBM)
  • Gentekniknämnden
  • Integrationsverket
  • Justitiekanslern (JK)
  • Kriminalvården
  • Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
  • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
  • Revisorsnämnden
  • Rikspolisstyrelsen (RPS)
  • Riksåklagaren (RÅ)
  • Rättshjälpsmyndigheten
  • Rättsmedicinalverket (RMV)
 • Kulturdepartementet
  • En mängd museer som har myndighetsstatus
  • Forum för levande historia
  • Granskningsnämnden för radio och TV
  • Konstnärsnämnden
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor
  • Presstödsnämnden
  • Radio- och TV-verket
  • Riksantikvarieämbetet
  • Riksarkivet och landsarkiven
  • Riksutställningar
  • Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
  • Språk- och folkminnesinstitutet
  • Statens biografbyrå
  • Statens konstråd
  • Statens kulturråd
  • Statens musiksamlingar
  • Svenskt biografiskt lexikon
  • Talboks- och punktskriftsbiblioteket
  • Taltidningsnämnden
 • Miljödepartementet
  • Boverket
  • Småhusskadenämnden
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
  • Kemikalieinspektionen, KemI
  • Kärnavfallsfonden
  • Lantmäteriverket
  • Naturvårdsverket
  • Statens geotekniska institut, SGI
  • Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH
  • Statens kärnkraftinspektion, SKI
  • Statens strålskyddsinstitut, SSI
  • Statens va-nämnd
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Näringsdepartemetet
  • Arbetslivsinstitutet, ALI
  • Arbetsmiljöverket, AV
  • Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS och länsarbetsnämnderna, LAN
  • Banverket
  • Elsäkerhetsverket
  • Flygplatsnämnden
  • Glesbygdsverket
  • Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF
  • ILO-kommittén
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
  • Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
  • Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS
  • Jämställdhetsnämnden
  • Jämställdhetsombudsmannen, JämO
  • Konkurrensverket, KKV
  • Medlingsinstitutet
  • Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
  • Oljekrisnämnden (länk till oljekrislagen)
  • Patent- och registreringsverket, PRV
  • Post- och telestyrelsen, PTS
  • Rederinämnden
  • Rikstrafiken
  • Rymdstyrelsen
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet
  • Skogsstyrelsen och 11 regionala skogsvårdsstyrelser
  • Statens energimyndighet, Energimyndigheten
  • Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
  • Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
  • Stängselnämnden (länk till lagen om stängselskyldighet)
  • Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU
  • Turistdelegationen
  • Verket för innovationssystem, VINNOVA
  • Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
  • Vägverket
  • Luftfartsverket
  • Sjöfartsverket
  • Statens Järnvägar
  • Svenska Kraftnät
  • Arbetsdomstolen
  • Patentbesvärsrätten
 • Socialdepartementet
  • Alkoholsortimentsnämnden
  • Allmänna försäkringskassor
  • Försäkringskasseförbundet
  • Apoteket AB
  • Barnombudsmannen (BO)
  • Familjemedicinska institutet (Fammi)
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Handikappombudsmannen (HO)
  • Hjälpmedelsinstitutet (HI)
  • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
  • Institutet för psykosocial medicin] (IPM)
  • Läkemedelsförmånsnämnden
  • Läkemedelsverket (LV)
  • Riksförsäkringsverket (RFV)
  • Smittskyddsinstitutet (SMI)
  • Socialstyrelsen (Sos)
  • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
  • Statens folkhälsoinstitut (Folkhälsoinstitutet) (FHI)
  • Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus)
  • Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA)
  • Systembolaget AB
 • Utbildningsdepartementet
  • Skolverket
  • Myndigheten för skolutveckling
  • Specialpedagogiska institutet
  • Skolväsendets överklagandenämnd
  • Specialskolemyndigheten
  • Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
  • Nationellt centrum för flexibelt lärande
  • Högskoleverket
  • Överklagandenämnden för högskolan
  • Högskolans avskiljandenämnd
  • Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
  • Statens ljud- och bildarkiv
  • Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
  • Institutet för rymdfysik
  • Kungliga biblioteket (KB)
  • Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
  • Polarforskningssekretariatet
  • Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU (EU-FoU-rådet)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
  • Verket för högskoleservice (VHS)
  • Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
  • Internationella Programkontoret för utbildningsområdet
  • Svenska Unescorådet
  • Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
  • Ungdomsstyrelsen
 • Utrikesdepartementet
  • Exportkreditnämnden, EKN
  • Folke Bernadotteakademin
  • Inspektionen för strategiska produkter, ISP
  • Invest in Sweden Agency, ISA
  • Kommerskollegium
  • Migrationsverket
  • Nordiska Afrikainstitutet
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
  • Svenska institutet, SI
  • Utlänningsnämnden

På senare tid har vissa röster höjts för att lägga ner en del överflödiga små myndigheter.

I Sverige finns det även enstaka myndigheter underställda riksdagen. En myndighet kan kanske vara underställd andra kommuner än primärkommunerna? Tidigare fanns i alla fall myndigheter under kyrkomötet, och jag skulle inte bli förvånad om det finns landstingskommunala myndigheter. ? Christer Romson 24 april, 2003Ja, även landstinget kan utöva myndighet. Ett antal bolag och andra sammanslutningar kan också utöva myndighet. (Numera heter det dock inte längre landstingskommuner ens i lagtext, utan kort och gott landsting.) Myndigheterna under riksdagen är bl.a. Riksdagens ombudmän (JO), Partibidragsnämnden, Valprövningsnämnden, Riksbanken, Riksdagens arvodesnämnd, Statsrådsarvodesnämnden, Riksrevisionen (fd. Riksrevisionsverket), Riksdagens överklagandenämnd och Utrikesnämnden. (Säg till om du vill ha en komplett lista) Enskilda myndighetsutövande bolag är bl.a. Radiotjänst i Kiruna AB, Trafikförsäkringsföreningen och Svensk Bilprovning AB.//D207

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 1+1

Intresserad av fler artiklar?

Cool
Dum
Full
Bildfilformat
Bjärtrå
Avi
Standardisering
Namn
Cronjobb

Senaste sökningarna

Muff har fått 1452 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:20:15.

holism har fått 1269 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:15:49.

72 har fått 1385 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:11:30.

urk har fått 1246 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:11:06.

megtax har fått 1212 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:11:05.

tracker har fått 1111 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:11:03.

IL har fått 1543 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:11:02.

hårdvara har fått 845 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 20:10:59.

kloster har fått 1519 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 19:59:33.

skurlov har fått 1557 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 19:42:19.

wallmark har fått 1226 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 19:39:24.

andrej tjikatilo har fått 1753 sökningar. Den senaste gjordes 2021-10-16 19:21:01.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.30 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.