Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Mentalsjukhus'

Mentalsjukhus

Mentalsjukhus,sjukhus för patienter med mentala problem som ofta tar emot psykiskt sjuka brottslingar i sluten vård. En historisk term är sinnessjukhus, men då den blivit så negativt laddad bör den endast användas i samband med mentalsjukhusens och den psykiatriska vårdens historia.

Ur "Människan i Focus", 1968:Mentalsjukvården har i jämförelse med kroppssjukvården länge befunnit sig i ett ogynnsamt läge. Sedan 1950 pågår en betydande upprustning i materiellt och personligt hänseende med målsättningen att föra mentalsjukvården till en standard, som är jämförbar med kroppssjukvårdens. Under de senaste åren har en genomgripande upprustning kommit till stånd av de flesta äldre mentalsjukhusen och därtill har ett flertal nya sjukhus byggts. Gullberna sjukhus utanför Karlskrona invigdes 1959, Falbygdens sjukhus i Falköping 1962 och Mellringe sjukhus i Örebro 1963. Ett nyuppfört sjukhus för vård av psykopater, Karsuddens sjukhus i Katrineholm, togs i bruk hösten 1964 och ett nytt mentalsjukhus i Bollnäs, Hälsinge sjukhus, har börjat beläggas. Planering av ytterligare ett antal mentalsjukhus om ca 300 platser belägna i omedelbar anslutning till lassarett pågår även.

Från dårhus, sinnessjukhus, psykiatriska sjukhus och mentalsjukhus till psykiatriska kliniker.

Den psykiatriska vården på en del gamla mentalsjukhusområden finns fortfarande kvar men kallas numera psykiatriska kliniker/psykiatriska regionkliniker/rättpsykiatriska kliniker med avsikt att ta bort stigmatiseringen kring psykisk sjukdom. Det finns exempelvispsykiatrisk vård på Sigfridsområdet i Växjö (Sankt sigfrids sjukhus) och på Ulleråkersområdet utanför Uppsala, (fd Ulleråkers sjukhus), Mellringeklinikerna i Örebro (Mellringe sjkh), Sankt Larsområdet utanför Lund ( Sankt Lars sjukhus), Karsuddens sjukhus i Katrineholm och Skönviksområdet (fd Säters sjukhus)utanför Falun.

De flesta stora psykiatriska vårdanstalterna i Sverige är nedlagda då det fanns en hel del problem med att låsa in patienter med mentala problem under många år eller hela liv. Inför nedläggningarna var det tänkt att gruppboenden och andra vårdformer skulle ställas till förfogande. Tyvärr inträffade en ekonomisk kris vid denna omställning i början av 1990-talet och de flesta gamla patienterna hamnade på gatan eller i lägenheter utan vård, omsorg eller tillsyn. Av de som fick lägenhet kom många att inte klara av detta och hamnade på gatan eller tog sina liv. Bland vårdpersonal förekom misstanken att förändringen i grunden berodde på ekonomiska orsaker, d.v.s. sparskäl, men kläddes i vårdideologiska termer för att lättare accepteras och bli mer "salongsfähig". Utvecklingen har tyvärr styrkt denna misstanke. I grunden handlar det om politik och på grund av att det i dagens läge inte är politiskt korrekt att förespråka institutionsvård, så vore det politiskt självmord för en ansvarig politiker att ens komma i närheten av ett eventuellt öppnande av nya psykiatriska sjukhus.

På senare tiden har nedmonteringen av psykvården visat sig tydligt ute i samhället och alltfler röster höjs med krav på att politikerna nu måste gå till handling. Situationen är allvarlig när exempelvis fyra av fem psykiatriska slutenvårdsplatser har försvunnit i Stockholmsområdet de senaste tio åren.

Många av Stockholms uteliggare sägs vara före detta mentalpatienter.

Nedläggningen av mentalsjukvården är en process som har pågått i cirka trettio års tid. Många av de stora anstalterna lades dock ned i början och i mitten på 1990-talet. Som nämnas kan Beckomberga sjukhus i västra Stockholm som i mitten av 1900-talet var ett av Europas - och Sveriges genom tiderna största mentalsjukhus med hela 2000 patienter. När Stockholms läns landsting beslöt att lägga ned sjukhuset 1995 fanns det cirka 250 vårdplatser kvar.

Dessa sjukhusområden var med sina stora parker och vårdanläggningar som "samhällen i samhället" och för det mesta självförsörjande.Exempelvis Gullberna sjukhus i Karlskrona (byggt 1959) var byggt som en mindre stadsdel med ett torg och ett stort affärscentrum. Faktum är att mentalsjukhusen med sina omgivningar tills ganska nyligen har varit stängda för allmänheten. Numera uttnyttjas de bland annat för företagscentrum, skolor och andra vårdformer.

Ur "Människan i Focus", 1968:Den särställning som mentalsjukvården hittills haft skall enligt det 1965 av Socialdepartimentet utarbetade förslaget till ny mentalvårdslag alltmer avvecklas. Mentalsjukvården knyts även organisatoriskt fastare till kroppssjukvården och skall i princip regleras av samma bestämmelser som denna. Tom termenmentalsjukhus föreslås försvinna.

http://www.beckombergalandet.nu/img58.jpg

Beckomberga sjukhus i Stockholm. Längst bak i mitten av bilden syns administrationsbyggnaden, det så kallade "Klockhuset".I mitten på gården syns festsalen och de stora byggnaderna på höger och på vänster sida ärvårdbyggnaderna "Stora kvinns" och "Stora mans" för kvinnliga respektive manliga patienter.

http://snurran.mine.nu/soderby/images/IM001233.jpg

Söderby sjukhus (sjukhuset uttran) i Salem, ett typexempel på dåtidens sjukhusarkitektur.Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar det tidiga 1900-talets medicinska och socialpolitiska ambitioner.Söderby sjukhus är arkitektoniskt likt Långbro sjukhus i Fruängen.

http://www.langbro.fhsk.se/bilder/hus1b.jpg

Långbro mentalsjukhus i Fruängen, ett mycket bra exempel på det tidiga 1900-talets medicinska och socialpolitiska ambitioner. Psykvården på Långbro avvecklades under 1990-talet och inhyser numera bland annat Långbro folkhögskola. Området kallas Långbro Park. Byggnader med omnejd anses vara mycket viktiga att bevara ur framförallt vårdhistorisk synvinkel.

http://www.ramnitzark.se/images/reference/konradsb2.gif

Paviljong vid fd Rålambshovs sjukhus i Stockholm

http://www.vastervik.se/bun/ludde/magasin/itis/alag2/Norra%20webb/PIC00008.jpg

Vårdbyggnad vid Norra sjukhuset utanför Västervik

http://www.vimmerbytidning.com/ezimagecatalogue/catalogue/variations/58-250x400.jpg

Administrationsbyggnaden vid Norra sjukhuset

Sankta Gertruds sjukhus (nuförtiden kallat Norra sjukhuset) i Västervik byggdes vid sekelskiftet. Det var ett självförsörjande samhälle med eget vatten och ett eget avloppssystem med utsläpp direkt i Gamlebyviken. Där fanns ungefär 1 200-1 500 människor.

Till sjukhuset hörde ett tvätteri som årligen tvättade ca 40 ton tvätt. Till avloppssystemet kopplades även WC. Man ansåg att ?med hänsyn till de stora fördelar vattenklosettsystemet innebure från uppsnyggnings- och bekvämlighetssynpunkt och då i följd av anstaltområdets med avseende å avloppsförhållanden synnerligen gynnsamma läge inga som helst sanitära olägenheter kunde befaras av systemet i fråga, hade nämligen detsamma, ehuru något dyrare anläggning, där ansetts böra komma till användning.? (ur Sankta Gertruds sjukhus - ett samhälle i samhället). Det gynnsamma läget för utsläpp i Gamlebyviken bestod i att viken där var djup, 7-10 m redan helt nära stranden och att ström och vind ansågs ge en ?liflig? omsättning av vattenmassan. Dessutom medförde strandlinjens längd - omkring 2 km - den fördelen, att ?hufvudafloppet kunde utledas i ena änden af området och kallbadhus anläggas i det andra, utan att för det senare någon olägenhet från det förra vore att befara? (utdrag ur protokoll å Stockholms slott den 13 januari 1906). Smittreningen av avloppsvattnet från sjukhuset infördes 1960 (samtidigt som för Västerviks sjukhus) och 1964 togs en låggradig (slamavskiljare) avloppsanläggning i bruk. Avloppet anslöts till Lucernaverket 1973.

Svenska mentalsjukhus:

 • Långbro mentalsjukhus, Älvsjö
 • Säters sjukhus Heter numera Skönvik; http://www.ltdalarna.se/templates/ltPage____2874.asp
 • Stockholms psykiatriska sjukhus, Konradsberg (Rålambshovs sjukhus) (Stockholm)
 • Beckomberga sjukhus (Stockholm, även kallat "Beckis")
 • Birgittas sjukhus (Vadstena, även kallat "BS")
 • Ulleråkers sjukhus (Uppsala)
 • Sidsjöns sjukhus (Sundsvall) (Vården flyttad till ny psykiatrisk klinik i Nacksta)
 • Hälsinge sjukhus (Bollnäs)
 • Mellringe sjukhus (Örebro)
 • Umedalens mentalsjukhus (Umeå)
 • Restads sjukhus (Vänersborg)
 • Furunäsets mentalsjukhus (Piteå, även kallat "Piteå 55")
 • Frösö sjukhus (Östersund)
 • Sankt Sigfrids sinnessjukhus (Växjö, även kallat "SSS")
 • Sankta Maria sjukhus (Helsingborg)
 • Malmö östra sjukhus, även kallar MÖS (Malmö) (Området har nu 67 slutenvårdsplatser)
 • Sankt Olofs sjukhus (Visby)
 • Sankt Lars sjukhus (Lund)
 • Vipeholm (Lund)
 • Norra sjukhuset - Sankta Gertruds sjukhus (Västervik, även kallat "Norris")
 • Mariebergs sjukhus (Kristinehamn)
 • Gullberna sjukhus (Karlskrona)
 • Sundby sjukhus (Strängnäs)
 • Ryhovs sjukhus Bytte namn till Södra klinikerna. Numera används namnet Ryhov till den nybyggda länssjukhuset som ligger på samma plats(Jönköping)
 • Karsuddens psykiatriska sjukhus (Katrineholm)
 • Lillhagens sjukhus (Göteborg)
 • Sankt Jörgens sjukhus (Göteborg)
 • Falbygdens sjukhus (Falköping?)

Länkar:

 • Mentalvårdsmuseet på Säters sjukhus:http://195.149.138.7/mentalvmuseet/

 • Beckombergalandet:http://www.beckombergalandet.nu

 • Fria Freja. En presentation av en kvinna som betraktats som en av Sveriges svåraste mentalpatient:http://www.certec.lth.se/freja/

 • Bilder från Söderby sjukhus:http://snurran.mine.nu/soderby/

 • Psykvård i kris. "stängda mentalsjukhus, mindre tvångsvård, kortare uppföljningstider, ansvaret överlagt på ekonomiskt ansträngda kommuner, bristande läkarkompetens samt mindre resurser.":http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,314217,00.html

 • Politikern förstod ? när han själv blev psykiskt sjuk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/9910/17/psyk.html

 • Några befintliga psykiatriska sjukhus i Köpenhamn: http://www.vardbyggnad.nu/amager.asp

Se även:

 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Mentalsjukdom
När man ser de här gigantiska byggnadskomplexen, går tanken osökt till sekelskiftets militärkaserner och nazisternas KdF-Bad Prora. Kanske hängde nedmonteringen av den svenska institutionsvården i början av 1990-talet ideologiskt och tidsmässigt ihop med Sovjetunionens fall, och därmed den blinda tilltron till storskaliga, planekonomiska lösningar på samhällets problem.

Se även

 • Folkhemmet
 • Välgörenhetsstiftelsen för institutionsvård

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Kategorier för Mentalsjukhus

apor(6), psykologi(1), rehabilitering(1), Vi behhöver hjälp av Mentalsjukhus(1), Anläggning för människor med psykisk ohälsa(1), sjukhus(1), hälsa(1), Psykiatri Historia(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 3+2

Intresserad av fler artiklar?

Exponentialfunktion
Håkan Westergren
Meg Westergren
Nic and The Family
Boot
Workbench
Molmassa
Boulevardteatern
Metallbindning

Senaste sökningarna

tverk har fått 1150 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:52:05.

ew har fått 1201 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:51:24.

frank sinatra har fått 1092 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:50:01.

strikers har fått 889 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:48:23.

krösa har fått 842 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:45:51.

högsta domstolen har fått 740 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:44:31.

pentameter har fått 1123 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:41:06.

gilgamesheposet har fått 1126 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:40:51.

crust har fått 1123 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:40:25.

husar har fått 1029 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:30:31.

DDK har fått 1129 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:30:06.

arr har fått 1374 sökningar. Den senaste gjordes 2020-12-01 03:30:00.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.24 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.