Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Jehovas vittnen'

Jehovas vittnen

Innehåll- 1. Jehovas vittnen och deras trosuppfattningar. - 2. Livsstil - 3. Jehovas vittnens teologiska uppfattningar - 4. Jehovas vittnens officiella teologi (med bibelreferenser) - 5. Kuriosa - 6. Länkar

1. Jehovas vittnen och deras trosuppfattningar.

Direktlänk till den officiella beskrivningen på svenska: http://www.watchtower.org/languages/swedish/library/jt/article_03.htmLåt gärna, för objektivitetens och rättvisans skull, detta stå kvar.

Jehovas vittnenär en frikyrka med lång historia. Jehovas vittnen bildades genom en utbrytning ur Sjundedagsadventisterna och ägnar sig bland annat åt en omfattande eskatologi. (Vilket dock inte är unikt för Jehovas vittnen.) Namnet kommer från Jes. 43:10: "Men ni är mina vittnen, säger Herren". Men i Jehovas vittnens egen bibelöversättning används namnet "Jehova" istället för Herren, då de anser att detta är den korrekta översättningen av Guds namn som på hebreiska är JHVH. En del forskare anser dock att Jahveh är den korrekta översättningen, men i de flesta spansk- och engelsktalande länder används Jehovah.

2. Livsstil

Medlemmarna tillåts inte att utföra blodtransfusioner, eftersom Jehovas Vittnen även lever sina liv utifrån Gamla Testamentet där det på flera ställen, bl.a i 1 Moseboken, omtalas att blodet är heligt. Enligt Jehovas Vittnen innebär denna s.k "helighet" att man inte får hantera blodet på annat sätt än vad som var menat från början, m.a.o blir blodtransfusion något fel. Man hänviar också till Apg. 15:20. Kyrkan har dock på senare år visat en tendens att vilja ändra inställningen i blodtransfusionsfrågan.

Jehovas vittnen firar inga högtidsdagar eller julafton och deltar inte i några som helst ekumeniska sammanhang. Även i det civila samhället deltar man så lite som möjligt och röstar t.ex. inte. Studier uppmuntras inte och inte heller att arbeta mer än till normal försörjning. Resten av tiden och energin skall användas till att vittna dvs. "knacka dörr".

Det har hänt att barn till Jehovas vittnen tillfälligt omhändertas av samhället för att de skall kunna få en livsnödvändig blodtransfusion. Barnen tillåts inte gå på barnkalas och julavslutning i skolan etc.

Utomäktenskapliga förbindelser och skilsmässa accepteras inte. Den som väljer skilsmässa blir utesluten ur församlingen. Den som blivit utesluten får därefter ofta problem med umgänget med sina barn.

3. Jehovas vittnens teologiska uppfattningar

Jehovas vittnens teologi avviker på flera punkter från den traditionella kristna teologiska uppfattningen. I teologi ligger Jehovas vittnen mellan Judar och Kristna, men deras lära innehåller också mycket som inte kan spåras till judiskt eller kristet ursprung. Normalt brukar man därför inte anse att JV är ett kristet samfund, medan JV själva ser sig som de enda sanna kristna.

Jehovas vittnen anser inte att Jesus var identisk med Gud, utan att han skapades av Gud liksom alla andra människor, och fanns med vid universums skapelse, i form av ärkeängeln Mikael, till skillnad från de traditionella kristna som anser att Gud och Jesus ingår med den helige ande i treenigheten, vilket inte erkänns av Jehovas vittnen. Det är således tveksamt om JV kan kallas kristna i vedertagen mening.

Jehovas vittnen delar Sjundedagsadventisternas uppfattning om att kroppen och själen dör samtidigt, och "ligger i dvala" till den yttersta dagen, då de båda uppstår och döms av Jesus. De tror också på "det jordiska paradiset", dvs den plats där de rättrogna skall få leva för evigt på den yttersta dagen, är jorden. Ett mindre antal, 144.000 personer, skall få följa med till himlen. När nattvarden firas i Jehovas vittnens kyrkor skall bara de som känner att de tillhör de utvalda ta del av den. I många kyrkor står den därför orörd.

Jehovas vittnen är kända för att flera gånger ha förutsagt Jesus snara återkomst.

Jehovas vittnen har givit ut en egen översättning av Bibeln som används i församlingarna och av dess missionärer. Den heter Nya Världens översättning och avviker på flera ställen från de gängse bibelöversättningarna.

Jehovas vittnen anser att världen (stater, näringsliv etc) styrs av Satan som är denna världens härskare (1Johannes 5:19). Resonemangen kring detta har stora likheter med en konspirationsteori, och är en del av rörelsens egen förklaring till varför de ofta blir förföljda. Det följer logiskt av detta att eftersom så stora delar av världen kontrolleras av Satan så kommer hans representanter att finnas överallt och överallt förfölja Jehovas vittnen. Det är därför varje form av argumentation med ett vittne av vittnet självt uppfattas som en prövning, och all form av irritation på vittnenas verksamheter tolkas som ett led i rörelsens kamp mot Satan.

4. Jehovas vittnens officiella teologi (med bibelreferenser)

Jehovas vittnen började bildas på 1880-talet av ett par präster som träffades för att diskutera bibliska ämnen, då de upptäckde att många av de grundläggande lärorna som deras kyrkor lärde ut saknade stöd i Bibeln så valde de att lämna sina kyrkor för att hitta den läran som Gud hade låtit bli nedtecknad i Bibeln. De började då kalla sig "Bibelforskare" efter vad de sysslade med. Ett par av dessa grundläggande lärorna som de menade saknade stöd i Bibeln var treenighetsläran och läran om ett helvete som ett straff av evig pina. 1931 antog de namnet Jehovas vittnen efter förståelse av bl.a. Jes. 43:10.

Läror som JV har som de flesta inte lär ut är bl.a. att Guds namn är Jehova från hebreiskans JHVH eller YHWH, som ibland skrivs som Jahveh. Detta namnet finns i Bibeln över 7000 gånger och är bibelns vanliganste namn. Inga andra namn från "Gamla testamentet"(GT)ersätts med titlar eller översätts med namnets betydelse, t.ex Jesus kommer från hebraiskans Jesua eller Jehosua som betyder ung. "Jehova är räddning". Därför ska inte heller JHVH skrivas med Herren, Gud, eller annan titel, inte heller med namnets betydelse som är ung. "Jag är den jag är" eller "jag är den jag kommer att visa mig vara"utan namn skrivs i försvenskade former t.ex. IEOUSUS blir Jesus, Matthew blir Mattueus osv. Om namnet ska vara Jehova eller Javhe är först och främst en trosfråga men viktigaste är att erkänna att namnet finns och att det är viktigt att erkänna det och använda det och inte dölja det med titlar såsom "Herren HERREN" eller Gud.

JV tror att Gud kommer att återinföra paradiset på jorden och att Gud kommer att återta makten över Jorden och Himlen och det är det som är Bibelns tema, Kungariket, Daniel 2:44 talar om att Kungariket ska ta bort alla andra kungariken och själv ska bestå för evigt. Matt. 6:10 och hela Matt. 24 talar om detta Kungarike och vad det kommer att göra. (även bibeln:1. Kor 15:22-29) JV tror att 144.000 kommer att regera i Himlen tilsammans med Jesus, Uppenbarelseboken talar om detta och detta exakta antal och denna rollen. (Upp 5:9-10,7:4, 14:1, 14:3) De tror även att en stor skara människor som skiljer sig från de 144.000 har ett annat hopp, det jordiska. (Upp 7:9), (Jesaja 45:18) Nedan påstås att JV lever sina liv enl. GT men JV försöker leva sina liv enligt hela Bibeln ord enl. 2 Tim 3:16. Däremot är de Kristna inte under den Mosaiska lagen och måste sådeles inte följa den, utan under Kristi lag. I Kristi lag kommer bl.a frågan om blodet in, bl.a. säger Paulus de Kristna måste avhålla sig ifrån blod, ting offrade åt avgudar och från kvävda djur. (Ap. 15:20) En lag som upprepades från Mose lag.JV har inte ändrat denna läran utan principen är densamma, men idag är det ibland svårare att avgöra vad som är blod då blodet plockas isär i minsta bestådsdel och olika ämnen kan framställas syntetiskt så det enskilda vittnet måste själv välja i en del situationer och göra vissa val när det gäller nya produkter med hjälp av sitt eget samvete.

JV firar mycket riktigt inte heller högtider som har hednisk bakgrund, bl.a. Julen, Midsommar, påsk och halloween. Födelsedagar firas inte heller eftersom bibeln nämner detta 2 gånger och det är bara fiender till Gud som firar dessa.( Farao och Herodes, och blod flödade vid bägge tillfällena). JV anser att otukt är sexuella förbindelser utanför äktenskapet och det fördömer Bibeln. Därför har JV inte sex utanför äktenskapet. (Ef. 5:5 och 1 Kor 6:9)

JV tar inte aktiv del i politik och varken stöttar eller motarbetar myndigheterna utan erkänner den styrande makten och gör vad den kräver av dem. (så länge det inte är emot Guds ord). (Rom. 13:1)JV tar inte heller del i krig eller bär vapen enligt bl.a. Matt. 26:52, eftersom "den som griper till svärd skall dödas med svärd".

En annan viktig lära är att Jesus och Gud, Jehova, inte är samma person. Utan Gud är den Evige och alltings Fader och Jesus är den förstfödde (Joh 17:5, Kol 1:15-17) av all skapelse.(1 Kor 15:24-28, Jesaja 43:10-11, Jes 42:8, Luk 4:8, Joh 17:3, Joh 14:28) Sådeles tillbedjer man enbart Gud, Fadern och erkänner Jesus, Kristus som mänskligheterns räddare och återlösare och tack vare honom finns det ett hopp och ber i Jesu namn.

Att bli ett JV, man studerar Bibeln, lär sig vad Bibeln lär om olika viktiga områden och vad Gud kräver av människan. Man går igenom frågor för att se om den som studerar verkligen har förstått. Man frågar också innan dopet om den som studerar verkligen vill bli ett Jehovas Vittne och att den förstår vad detta innebär. Sedan kan personen bli döpt. Alla medlemmar i JV förkunnar Guds ord på det ena eller andra sättet, oftast från hus till hus och tror att predika är varje Kristi lärjunges skyldighet. (bl.a. Matt. 24:14, Matt. 28:19-20)

Att lämna JV är inget svårt, det är bara att begära urträde. En del tror att man inte kan bli av med dem, så är inte fallet. Lämnar man JV eller blir utesluten (1 kor 5:13)blir man påmind om det man fick lära sig när man studerade Bibeln, att de som önskar vara Guds folk har en gemenskap tilsammans och ett gemensamt hopp och att de som inte längre önskar tillbe tilsammans med JV kommer inte att längre att tillhöra den gemenskapen. Ibland kan dock någon komma efter ett år eller så för att besöka personen för att se om han/hon har ändrat sig angående detta, om denna inte har önskat annat. Däremot är det väldigt psykiskt påfrestande, då JV inte är tillåtna att ha någon som helst kontakt med uteslutna. På detta sätt splittras många familjer, vilket kan få katastrofala följder för den utsatta. Det har även förekommit fall där f.d. JV blivit av med sitt jobb och hem, eftersom de jobbat hos någon medlem och/eller hyrt bostad av en sådan.

Jehovas vittnen tror på hela bibeln och tror att det är Guds ord och att det är där sanningen finns. Bibelns principer och normer ändras aldrig utan dagens samhälles och normner som dras allt längre från Bibelns. JV kommer att fortsätta att utöva tro på vad Bibeln säger och inte vad traditioner eller omgivningen tycker. (Matt. 15:3,6)

5. Kuriosa

 • Jehovas Vittnen är i Sverige undantagna Totalförsvarsplikt, det vill säga de behöver inte göra lumpen eller mönstra. Anledningen till detta är att Jehovas Vittnen inte kan underställa sig en världslig makt, vilket innebar att i stort sett alla manliga Jehovas Vittnen blev arresterade vid en tidpunkt i sitt liv. Myndigheterna ansåg att det var för mycket arbete med för liten utdelning, och ett speciellt undantag skapades därför enbart för Jehovas Vittnen.
 • "Roligt" om Rikets Sal (Jehovas vittnens samlingsplats): Skit-arsle
 • I nazityska koncentrationsläger använde SS-officerarna fängslade vittnen som uppassare och barnflickor eftersom de var lydiga och inte ens försökte omvända barnen.
 • Vid en intervju med ett svenskt "vittne" fick jag följande upplysning. Alla samlag som INTE har intention att avla barn är endast manlig onani - mannen använder kvinnans vagina för självtillfredsställelse! Ganska krass sexualsyn...

6. Länkar

 • (Officiell webbsida)
 • (kritisk men saklig)
 • (mycket kritisk)
 • (mycket kritisk)
 • http://www.silentlambs.com/ - Om människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp med Jehovas vittnens goda minne, och tystnad
 • http://www.silentlambs.net - Det finns tydligen två tysta lamm, jag känner inte till ev skillnad utöver designen.
/diskussion

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Kategorier för Jehovas vittnen

Jehova(1), (1), Jehovas vittnen(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 1+2

Intresserad av fler artiklar?

Nationell Ungdom
Glukos
Skinka
Mikrobiologi
Älling
Lamm
Gässling
Källing
Kid

Senaste sökningarna

Harpalt har fått 1238 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:40:04.

lavin har fått 1555 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:38:45.

stroke har fått 1595 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:36:59.

30 har fått 1526 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:36:22.

barcklind har fått 1244 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:33:51.

hetero har fått 1373 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:31:59.

CH har fått 2030 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:31:03.

topologi har fått 1266 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:29:33.

monetarism har fått 1953 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:28:55.

kapten har fått 1461 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:27:40.

rekvisita har fått 1231 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:14:54.

PA har fått 1499 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-14 10:11:10.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.07 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.