Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Dialektik'

Dialektik

I antiken definierade man dialektik som konsten att komma fram till sanningen i en tvist genom att avslöja motsättningar och motsägelser i motståndarens resonemang och att försöka övervinna dem. De antika Grekland filosoferna var, för att tala med Engels, medfödda, spontana dialektiker. Den berömda antika filosofen och materialisten Herakleitos lärde, att allt existerar och existerar inte, eftersom allt strömmar och förändras ständigt, uppstår och försvinner; världen består av motsatser som kämpar sinsemellan. I motsatsernas kamp såg Herakleitos utvecklingens orsak. Engels framhöll att en annan framstående antik filosof - Aristoteles - undersökte de redan existerande formerna för dialektiskt tänkande. I den antika grekiska filosofin uppträder dialektiken alltjämt i en primitiv enkelhet. Samtidigt som de antika filosoferna såg naturen som en helhet förmådde de inte analysera naturens företeelser och ämnen, och utan allt detta kunde inte världsbilden bli klar och enhetlig. De ägnade mer uppmärksamhet ".. . åt rörelsen, övergångarna, sammanhangen är åt vad som rör sig, förändras och hänger samman" (Engels, Anti-Dühring, Stockholm 1955, s. 30). Under många sekler ända fram till 1700-talet var den metafysik världsåskådningen förhärskande med alla dess föreställningar om det oföränderliga i allt existerande. Element av dialektik fanns i den ny tidens filosofi, exempelvis hos Descartes, Spinoza och Diderot. Descartes bidrog sålunda till att dialektiken vann insteg i matematiken. Med sin definition av naturen som upphov till sig själv förnekade Spinoza att en yttre kraft skulle vara naturens källa. Diderot ansåg liksom andra franska materialister att rörelsen var materiens inre egenskap och utvecklade evolutionära teorier i tillämpning på den levande naturen osv. Men som helhet var hans åsikter metafysiska.

Från och med andra hälften av 1700-talet slog naturvetenskapens utveckling det ena slaget efter det andra mot den metafysiska uppfattningen av verkligheten. De kraftigaste stötarna utdelas av Kant med sin naturliga himlateori och Lomonosov, som upptäckte lagen för materiens bevarande och rörelse och framförde idén om jordens evolutionära utveckling. Vetenskapens utveckling och människornas praktiska verksamhet vittnade om att det i naturen inte finns någonting förstelnat och en gång för alla givet.

I slutet av 1700- och början av 1800-talet framträdde Hegel med sin dialektiska utvecklingsteori. Hans lära om utveckling och förändring spelade stor roll i dialektikens vardande. Den hegelska dialektiken föreställde sig hela den historiska och andliga världen som en process, dvs i oavbruten rörelse, förändring, utveckling och omvandling. Processens inre motsättningar uppträdde därvid som källa för självrörelse, självutveckling. Hegel tillämpade dialektiken på läran om omdömet och föreställningar, på kunskapens logik. Men Hegel var idealism och hans reaktionära dogmatiska system - som hade sin grund i hans klassmässiga begränsning - stod i motsättning till hans dialektiska metod. Allt existerandes grundval och väsen såg Hegel i något slags mystisk "absolut idés" självutveckling. Enligt Hegel är medvetandet verklighetens, naturens skapare. Därför är det, enligt hans mening, inte medvetandet som måste överensstämma med verklighetens reella utveckling, utan i stället måste verkligheten själv underställa sig den hegelska filosofins spekulativa konstruktioner. Den hegelska dialektiken uppträdde ännu inte i vetenskaplig form eftersom den hade en idealistisk grundval. Den var omgiven av skolastiska och mystifierande former, som förvanskade verkligheten och ställde den på huvudet. Hegels dialektik var helt vänd mot det förgångna, men inte mot nutid och framtid. Enligt Hegels system upphör utvecklingen helt när den nått en viss utvecklingsgrad. När Hegel förklarade naturen, svek han sina egna dialektiska principer och ansåg att naturen inte genomgår några som helst förändringar.

En viktig milstolpe i den dialektiska världsåskådningens utveckling var den ryska revolutionära filosofin i mitten på 1800-talet. Belinskij, Hertzen, Tjernysjevskij o.a. ryska tänkare, som kritiserade Hegels filosofi för dess idealistiska karaktär och halvdanhet, kämpade för en materialistik bearbetning av den dialektiska metoden. I deras händer var dialektiken ett vapen för revolutionära förändringar av samhällsordningen. Men inte heller dessa filosofer kunde konsekvent övervinna de gamla, metafysiska åskådningarna. Dialektiken blev en vetenskap först i och med att proletariatets ideologer - Marx och Engels - trädde fram på den historiska arenan.

Den proletära socialismens stora banbrytare skapade en ny metod, den vetenskapliga formen för dialektik - den marxistiska dialektiska metoden. Deras dialektik baserade sig på de naturvetenskapliga upptäckterna, i första hand på 1800-talets tre stora upptäckter - upptäckten av cellerna, lagen om energins bevarande och omvandling, samt darwinismen. Deras dialektik var resultat av en genialisk generalisering av erfarenheterna av det mänskliga samhällets utveckling, och särskilt kamperfarenheterna från striden mellan bourgeoisi och proletariat. Marx och Engels, som kastade den hegelska filosofins idealistiska och reaktionära system över bord, tog ur Hegels dialektik endast dess "rationella kärna". Den marxistiska dialektiska metoden är diametralt motsatt Hegels dialektik: som grund för utvecklingen tog Marx och Engels inte idén utan den materiella verkligheten. Den marxistiska dialektiken är läran om utvecklingen i dess mest fullständiga och djupgående form, helt fri från ensidighet. I motsats till Hegel betraktade Marx och Engels naturen som stadd i utveckling och förändring. I Anti-Dühring, Naturens dialektik och andra verk utarbetade Engels allsidigt frågorna om dialektiken och naturvetenskapen. Genom att tillämpa den materialistiska dialektiken och den filosofiska materialismen på samhällsvetenskapen åstadkom Marx och Engels en omvälvning i synen på samhället och skapade den historiska materialismens teori. Den marxistiska dialektiken har blicken vänd inte bara mot det förgångna utan också mot nutid och framtid. Den ger proletariatets parti kunskap om de objektiva utvecklingslagarna.

Den marxistiska dialektiska metoden skapades och utvecklades i kamp mot de borgerliga och småborgerliga ideologernas metafysiska teorier och mot skilda slags opportunism evolutionsteorier, som betraktar utvecklingen som rent kvantitativa förändringar utan att det gamla förintas och nytt uppstår. En väldig betydelse för utarbetandet av den materialistiska dialektiken hade Marx viktigaste arbete Kapitalet, liksom Engels Anti-Dühring, Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut o.a. verk.

Den materialistiska dialektiken är en vetenskap stadd i skapande utveckling. På basis av erfarenheterna från den kommunistiska världsrörelsen och det internationella proletariatet har den vidareutvecklats och berikats av Lenin, Stalin, Mao Tse-tung och andra marxister. Lenin och Stalin utvecklade dialektiken i kamp mot mensjevikerna opportunism och eklektik, mot opportunisterna från Andra internationalen, mot trotskister, bucharinanhängare och andra motsvarande fiender till marxismen. I sin kamp mot reformismen och opportunismen, vidareutvecklade Lenin och Stalin dialektiken och påvisade förhållandet mellan evolutionära och revolutionära former i samhällsutvecklingen. Särskilt betydelsefulla är Lenins verk om motsättningarna, om kampen mellan motsatser som "dialektikens kärna" och om den dialektiska logiken.

Marx och Engels utarbetade huvudsakligen det borgerliga samhällets dialektik. Lenin och Stalin lade grundstenarna till dialektiken för övergången från kapitalism till socialism och för det socialistiska samhällets utveckling. Mao Tsetung har ytterligare vidareutvecklat läran om dialektiken med tillämpning på socialismen i den koloniala världen och med utgångspunkt från Sovjetunionens negativa och positiva erfarenheter. Särskilt stort är Mao Tsetungs bidrag till dialektikens lära om olika slags motsättningar t.ex. motsättningar mellan folket och folkets fiender och motsättningar inom folket, dvs motsättningar som kräver att man närmar sig dem och löser dem på helt olika sätt.

Den materialistiska dialektiken är vetenskapen om de mest allmänna lagarna för naturens, det mänskliga samhällets och tänkandets utveckling. "Den marxistiska filosofin, den dialektiska materialismen, har två framträdande kännemärken. Det ena är dess klasskaraktär: den medger öppet att den dialektiska materialismen står i proletariatets tjänst. Den andra är dess inriktning på praktiken: den betonar teorins avhängighet av praktiken, framhåller att teorin är grundad på praktiken och i sin tur tjänar praktiken." (Mao Tsetung, Citatboken, s. 179-180).

Denna artikel känns inte speciellt objektiv när Andra internationalen och trotskisterna benämns som "fiender till Marxismen". Är det månne en stalinist som varit i farten?

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

  1. Lägg till fler
    Skriv in svaret på frågan: 5+4

Intresserad av fler artiklar?

TV-program/Hylands hörna
Moloken
Eskimå
Utsaga
Sabotera
Misstag
CSN
Virgilio Hilario
Vacker

Senaste sökningarna

majoritetsregering har fått 1684 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:12:39.

The Lovin Spoonful har fått 1309 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:11:43.

knarkarslang har fått 1441 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:06:31.

till yttermera visso har fått 1475 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:04:00.

befolkningspyramid har fått 1469 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:02:50.

penta har fått 1342 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:02:27.

nb har fått 1717 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 20:01:51.

PO har fått 2018 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 19:57:56.

AMEL har fått 1342 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 19:57:27.

icke har fått 1510 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 19:54:42.

mineral har fått 1776 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 19:53:06.

pizzeria har fått 1336 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-21 19:49:50.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.