Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Begreppsanalys'

Begreppsanalys

Under begreppsanalysen förklaras ordens innebörd. När man sedan i verksamheten ska formulera sig, kan man med hjälp av resultatet från begreppsanalysen hitta lämpliga ord. Likaså när man ska tolka en formulering kan man ta hjälp av begreppsanalysen för att få veta den överenskomna innebörden av ett ord.En väl genomförd begreppsanalys vars resultat har spritts i organisationen ger många positiva effekter:
 • Trygghet i kommunikationen mellan personer i organisationen skapas. Ett gemensamt språk!
 • Informationsåtervinning i framtiden underlättas.
 • Kontakten mellan användare och datasystemspecialister underlättas och effektiviseras.
 • Utomstående, t.ex. konsulter, har lättare att förstå företaget och verksamheten.
 • Möjlighet till samma språk i olika informationssystem skapas. Detta lägger en grund för systemintegration.
 • En grundförutsättning för att kunna styra verksamheten, t.ex. formulera mål och studera måluppfyllelse, ges.
 • Gemensam syn på organisationen skapas.
 • Möjlighet att utveckla verksamheten skapas.
 • Grunden för att kunna följa upp och jämföra verksamheter läggs.

Behovet av begreppsanalys är stort

Vi ser nästan dagligen att banker, försäkringsbolag, resebyråer och många andra typer av företag går samman. Olika företagskulturer med olika sätt att uttrycka sig ska sammansmälta. De ska t.ex. kunna hämta och använda data ur varandras databaser, de ska ta fram statistik som går att jämföra. Vi ser också hur enheter som tidigare kommunicerat via samtal människor emellan numera sänder uppgifter till varandra via datorer. Det som tidigare sades ”mellan raderna”, som framkom med hjälp av tonfall eller personkännedom tappar vi bort när vi hämtar uppgifter från en databas utan att veta vem som lagt dit dem. Detta är exempel på orsaker till att behovet av att reda ut hur vi använder våra ord, vad begreppen egentligen innebär, nu är större än någonsin tidigare.

I många sammanhang är det av avgörande betydelse att vi kan kommunicera på ett sätt så att mottagaren av vårt budskap uppfattar budskapet på det sätt som vi avsett. Om vi ska styra verksamheten effektivt, t.ex. tala om vilka som får parkera, måste vi förmedla vår information på ett entydigt sätt. Då måste vi använda ett språk som alla berörda kan förstå och tolka på ett enhetligt sätt.

 • Om en person besöker två olika läkare ska han då räknas som en eller två patienter?
 • Är en person en patient oavsett hur länge han varit inskriven på ett sjukhus?
 • Om en person besöker en och samma läkare vid ett antal tillfällen är han då en patient?

Om vi ska följa upp vår verksamhet, se vilka effekter vi får av insatta resurser måste vi kunna mäta verksamheten på sätt som ger resultatdata som är jämförbara med andras, tidigare eller förväntade resultat. Vi kanske vill ta reda på hur många kunder, patienter eller nya produkter vi har. En grundförutsättning för att få användbara resultat är naturligtvis att vi är överens om vad en kund, patient eller ny produkt innebär.

 • Om två vårdcentraler har var sin typ avjournalsystemsom använder olika begreppsapparater, så kan journalinformationen inte på ett enkelt sätt överföras mellan dem.
 • Om två vårdcentraler med samma typ av journalsystem använder olika begreppsapparater så uppstår problem av samma slag vid informationsutbyte.

Datorbaserad dokumentation bör möjliggöra elektroniskt utbyte av information mellan olika delar av en verksamhet. Tyvärr är det mycket vanligt att alla dokumenterar på sitt sätt och ofta har vanliga termer olika betydelser i olika datasystem eller för olika användare av ett datasystem.

Begreppsanalys görs bäst med modellering

Den kunskap som behövs för att genomföra en begreppsanalys finns inte samlad hos en person. Många aspekter på och delar av verksamheten behöver belysas. När en grupp personer med olika erfarenheter möts i en strukturerad diskussion under ett seminarium framförs många olika tankar och den ena idén ger den andra. När man arbetar under avspända former i en konstruktiv miljö kan kreativiteten frodas. Det är naturligtvis oerhört viktigt att arrangera seminariet på ett sätt som stimulerar och tillvaratar gruppens potential. En viktig faktor är ett gemensamt verktyg som alla kan använda och förstå. Ett sådant verktyg är väggrafen. Att gemensamt och synligt på väggen skapa en graf som visar sambanden mellan begreppen gör det lättare att genomskåda motsättningar. Den gör det möjligt att sätta in ett begrepp i sitt sammanhang även om det inte finns någon term som refererar till det. Väggrafen gör det också möjligt att snabbt fokusera en grupps intresse runt ett begrepp.Under ett seminarium diskuterar verksamhetskunniga fram en modell under ledning av modelleringsledare som styr diskussionen i enlighet med uppställt syfte, ifrågasätter och ser till att modellen blir syntaktiskt och logiskt korrekt. Modellen dokumenteras successivt i en väggraf så att alla kan läsa den, t.ex. på ett plastskynke där lappar som representerar begreppen fästs, ritas på en whiteboard eller arbetas fram på en datorvägg.

Modelleringsledarna är katalysatorer och ifrågasättare

Modelleringsledarna ska fungera som katalysatorer, kunna lyssna och samtidigt hålla ihop gruppen inför uppgiften. De ska locka fram sakkunskapen och samtidigt ha förmåga att strukturera och se ”logiska fallgropar” i resonemangen. De ska också se till att modellen under diskussionens gång dokumenteras på lämpligt sätt med det överenskomna modellspråket. Givetvis är en god metodkunskap i modellering nödvändig, men minst lika viktig är den sociala förmågan. Att skapa en glad, trivsam och prestigelös atmosfär i gruppen bidrar väsentligt till ett bra resultat. Modelleringsledarna bör bjuda på sig själva och ställa ”dumma” frågor eller komma med udda påståenden. Seminarieledarna behöver inte vara expert på problemområdet Det är ofta mycket bra för verksamhetskunniga att bli tvingade att förklara saker de anser är självklara. Det leder ofta till aha-upplevelser hos gruppen.

Verksamhetskunniga står för fackkunskapen

De verksamhetskunniga som representerar sin verksamhet under seminarierna är projektets viktigaste personer. Det är deras kunskaper och åsikter som styr begreppsanalysen. För att modellen ska få effekt i verksamheten är det betydelsefullt att gruppen sätts samman på ett genomtänkt sätt. Gruppen ska representera verksamheten på ett så heltäckande sätt som möjligt. Deltagarna i en modellering bör också ha en god förankring, stor kontaktyta och stort förtroende hos dem som de representerar för att kunna förankra och föra ut resultatet. Det är viktigt att de har motivation för arbetetoch har tid avsatt för att kunna sköta det påbra sätt, samtidigt som att de känner att tiden de lägger ned på seminariet och förankringsarbetet är väl använd.

En begreppsmodell är inte en datamodell

I begreppsmodellen beskriver vi hur vi vill betrakta verksamheten, medan datamodellen beskriver vad vi vill att databasen ska innehålla. Exempelvis anger kardinaliteten (avbildningen) för begreppsmodellen hur vi vill betrakta verksamheten medan kardinaliteten för datamodellen anger vad vi vill att databasen ska innehålla.

Begreppsmodellen

 • visar de begrepp som används i tal och skrift inom verksamheten
 • kan innehålla redundans
 • visar i avbildningen (kardinaliteten, multipliciteten) verklighetsförhållanden
Datamodellen
 • visar de strukturer som ska lagras i databaser som ska stödja verksamheten
 • innehåller ingen onödig redundans
 • visar i avbildningen (kardinaliteten) lagringsförhållanden

Vad är terminologi?

En terminologi är enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL): ”System av termer inom ett fack”. Enligt Bonniers svenska ordbok: ”Ett system eller förråd av termer”. En term är en ”fackspråklig beteckning” enligt SAOL och ”Ord i fackspråk med en bestämd betydelse” enligt Bonniers. Ur detta kan vi få ut att terminologi är ett system av termer med väldefinierade betydelser inom ett visst fackområde.Eugen Wüster (1898-1977) betraktas som upphovsmannen inom forskning kring terminologi. Han insåg att vi inte kan betrakta termer utan att analysera det grundläggande begreppssystemet bakom. Han ansåg också att varje begrepp definieras av sitt samband med andra begrepp i ett begreppssystem.Av detta kan vi dra slutsatsen att en terminologi är ett system med definierade begrepp inom ett fackområde. Dessa begrepp benämns med termer som används för att kommunicera dessa begrepp.

Hur kan Guide stödja din begreppsanalys?

Guide Konsult Stockholm AB har specialister inom begreppsanalys med modellering. Vi har i många år arbetat med omfattande begreppsanalyser och metodutveckling.Guide kan ta på sig ansvaret för allt mellan att driva hela begreppsanalysprojektet till att genomföra ett enstaka moment inom. Vi kan till exempel hjälpa till med att

 • initiera ett begreppsarbete genom att ta fram mål och avgränsningar för arbetet. Detta kan t.ex. göras med hjälp av målmodellering respektive kartläggning av verksamhetens nyckelprocesser varvid några centrala användningsfall fokuseras.
 • kvalitetsgranska en framtagen begreppsmodell. Arbetet innebär att kontrollera att modellen uttrycks på ett sätt som stämmer överens med det modelleringsspråk som valts, att modellen inte innehåller logiska felaktigheter, att modellen är konsistent o.s.v. och att presentera resultatet av denna analys.
 • bygga begreppsmodell utgående från termbeskrivningar. Arbetet innebär att ta fram en skiss, ett diskussionsunderlag i form av en begreppsmodell baserat på befintliga termkataloger, databasbeskrivningar eller liknande.
 • leda modelleringsseminarium. Arbetet innebär att förbereda och planera seminariet, att leda diskussionerna under seminariet, att se till att den framväxande modellen följer överenskommen syntax och är logisk konsistent, att den stämmer överens med angivna mål och avgränsningar, att samtidigt fånga överenskomna definitioner av begreppen samt de motiv som talar för och emot vald lösning samt att efter genomfört seminarium dokumentera och analysera resultatet.
 • stödja IA-arbete. Arbetet innebär att lägga upp strategier, utveckla arbetsmetodik, t.ex. modelleringsspråk, och ta fram aktivitetsplaner kring arbetet med informationsadministration.
 • utbilda i begreppsanalys. Guides utbildningsbolag Astrakan Strategisk Utbildning erbjuder kurser som beskriver olika aspekter på modellering. De öppna kurserna finns beskrivna på www.astrakan.se men vi kan även skräddarsy kurser.

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Kategorier för Begreppsanalys

empati(1), kännsla(1), begrepp(1), omsorg(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 0+3

Intresserad av fler artiklar?

Livsfilosofi
Goshindo
Jens Kramer Mikkelsen
Tsu Shin Gen
Ju Shin Jutsu Ryu
Religionsfilosofi
Kärande
Svarande
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Senaste sökningarna

tverk har fått 1440 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:53:50.

giga har fått 1597 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:51:35.

offer har fått 1300 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:46:53.

manicklar har fått 1299 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:43:20.

deltagare har fått 1284 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:41:53.

gideon sundbäck har fått 1395 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:40:41.

dito har fått 1380 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:40:23.

rosen har fått 1394 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:39:28.

orvar har fått 1309 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:39:03.

orie har fått 1446 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:35:57.

lumen har fått 1331 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:32:35.

Fenix har fått 1200 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-16 14:30:48.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.07 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.